06 212 41 063 | voor vragen en antwoorden | ellekari@ellekariwerkt.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘ellekariwerkt’

Door gebruik te maken van onze diensten of producten, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1. ‘ellekariwerkt’: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71965718.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ‘ellekariwerkt’ een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van ‘ellekariwerkt’ zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor ‘ellekariwerkt’ alleen bindend indien en voor zover deze door ‘ellekariwerkt’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. ‘ellekariwerkt’ is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar opdrachten.

Artikel 3. Verplichtingen ‘ellekariwerkt’

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert ‘ellekariwerkt’ dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid.

3.2. ‘ellekariwerkt’ spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van ‘ellekariwerkt’ zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

3.3. ‘ellekariwerkt’ spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt ‘ellekariwerkt’ steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch,  racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart ‘ellekariwerkt’ van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.4. Zonder toestemming van ‘ellekariwerkt’ is het Opdrachtgever verboden de door ‘ellekariwerkt’ verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van Opdrachtgever of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.6. ‘ellekariwerkt’ heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens ‘ellekariwerkt’ niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4.7.Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan ‘ellekariwerkt’ en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het ‘ellekariwerkt’ mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.8. Het door Opdrachtgever aan ‘ellekariwerkt’ geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen ‘ellekariwerkt’ en Opdrachtgever.

4.9. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan ‘ellekariwerkt’, dat al het door Opdrachtgever aan ‘ellekariwerkt’ verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door ‘ellekariwerkt’ te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft ‘ellekariwerkt’ het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van ‘ellekariwerkt’ zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Met ingang van 1 januari 2020 berekent ‘ellekariwerkt’ geen BTW meer als gevolg van het in werking treden van de KOR.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van ‘ellekariwerkt’ zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd wordt onderling afgesproken.

7.2. Door ‘ellekariwerkt’ opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom en door ‘ellekariwerkt’ aangeschafte licenties berusten uitsluitend bij ‘ellekariwerkt’ of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

9.2. Het is ‘ellekariwerkt’ toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien ‘ellekariwerkt’ door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

‘ellekariwerkt’ heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent ‘ellekariwerkt’ Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur.
Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1. Indien is overeengekomen, dat ‘ellekariwerkt’ voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. ‘ellekariwerkt’ vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van ‘ellekariwerkt’, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart ‘ellekariwerkt’ tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam ‘ellekariwerkt’ geen bemiddeling heeft verleend.

12.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de registratie bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van ‘ellekariwerkt’.

13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover ‘ellekariwerkt’ niet nakomt is ‘ellekariwerkt’ zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ‘ellekariwerkt’ op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Opdrachtgever dient de door ‘ellekariwerkt’ uitgeschreven rekeningen via overmaking, iDeal of automatische incasso te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

14.2. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

14.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14.4. In bovenstaande gevallen heeft ‘ellekariwerkt’ voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van ‘ellekariwerkt’ vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15. ‘ellekariwerkt’ aanvaardt geen wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

Artikel 16. Overmacht

16. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ‘ellekariwerkt’ door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ‘ellekariwerkt’ kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beeindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

17. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft ‘ellekariwerkt’ het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van ‘ellekariwerkt’ op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Wijzigingen AV

19.1. ‘ellekariwerkt’ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van ‘ellekariwerkt’ of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

20.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per email contact op.

Laatste wijziging

17 mei 2020